Konfidencialitātes politika

SIA “ENR group” (prečunoliktava.lv) apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA “ENR group” ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot prečunoliktava.lv interneta vietņi, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un tml.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot interneta vietnes saturu un tā izvietojumu, arī par prečunoliktava.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas.

Prečunoliktava.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas prečunoliktava.lv mājas lapas izmantošanas iespējas.

Lietošanas noteikumi:

Prečunoliktava.lv mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. prečunoliktava.lv vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapas vai tās saturu. prečunoliktava.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja prečunoliktava.lv ir zinājis par mājas lapas vai tās satura trūkumiem.

Prečunoliktava.lv mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par prečunoliktava.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem, tomēr prečunoliktava.lv nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās mājas lapā vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no prečunoliktava.lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija prečunoliktava.lv mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma.

Prečunoliktava.lv neapliecina un negarantē to, ka šī mājas lapa un/vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. prečunoliktava.lv mājas lapā norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai lūgumu iegādāties vai pārdot kādu produktu, vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu pakalpojumu sniedzēja ieteikumu, ja vien konkrētais pakalpojuma sniedzējs nav tieši norādījis citādi. prečunoliktava.lv nepiedāvās šādus produktus vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc prečunoliktava.lv ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā tiesību vai normatīvajiem aktiem.